Informatie voor scholen

Het Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijkrelaties, ProDemos, Sociaal en Cultureel Planbureau en de Universiteit van Amsterdam hebben uw hulp nodig. In het onderzoek naar democratische waarden van jongeren speelt uw school een centrale rol, want zonder uw school missen wij noodzakelijke kennis. Wanneer uw school meewerkt aan ons onderzoek bieden wij u de volgende twee dingen aan:

  • De algemene rapporten die worden geschreven op basis van de dataverzameling waarin staat wat de stand van Nederland is met betrekking tot waarden als vrijheid van meningsuiting, politieke interesse en tolerantie.
  • Een rapport voor uw school, waarin de stand van zaken met betrekking tot democratische waarden van uw eigen leerlingen wordt beschreven. Hierin vindt u ook hoe uw leerlingen scoren op gebieden als tolerantie, vrijheid van meningsuiting en politieke interesse in vergelijking met andere scholen in Nederland. Ook doen we hierin mogelijke aanbevelingen voor uw school. Deze rapporten zijn vertrouwelijk en alleen voor uw school beschikbaar.

Natuurlijk zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en zullen de dataverzameling en de rapporten volledig geanonimiseerd zijn.

Hier vindt u meer informatie:
Waarom meedoen
– Deelname aan het onderzoek
– Privacy van leerlingen